PARCHES
Nš1 SQUADRON
NATO AEWCF
GEILENKIRCHEN - ALEMANIA